Software pre klenbové mosty

Klenbové murované alebo betónové mosty tvoria významný podiel z celkového počtu mostov v cestnej i železničnej sieti SR. Ich vek je zvyčajne 100 a viac rokov. Napriek tomu prevažná väčšina z nich aj naďalej dobre slúži prevádzke, vyžadujú však pravidelnú údržbu, prípadne opravy či rekonštrukcie. Nevyhnutnou súčasťou správy mostných objektov je aj stanovenie ich zaťažiteľnosti a to metódami, ktoré poskytujú čo najvýstižnejší model skutočného správania konštrukcie, umožňujú riadne postihnúť zistené závady a oslabenia, pritom však sú ekonomicky únosné a dostatočne rýchle. Presne tieto dôvody viedli firmu LimitState v UK k začatiu vývoja a stálemu zdokonaľovaniu programu Ring.

"Dnes nie je žiaden dôvod používať pre analýzu klenbových mostov metód podobného veku ako sú mosty samotné."

Na týchto stránkach nájdete informácie o programe pre analýzu železničných a cestných klenbových mostov - Ring. V poslednej verzii Ring 3.0 je software kompletne lokalizovaný do češtiny firmou ALDIS-projekt (v budúcnosti sa pripravuje aj lokalizácia do slovenčiny). Naše poňatie lokalizácie znamená nielen prostý preklad užívateľského rozhrania a všetkých výstupov, ale aj starostlivou terminologickú korektúru a zapracovanie príslušných ustanovení národných predpisov. Veríme, že odborníci, ktorí sa zaoberajú problematikou navrhovania, posudzovania a stanovenia zaťažiteľnosti klenbových mostov - železničných či cestných - ocenia užívateľskú prívetivosť, rýchlosť a zameranie na prax tohto výnimočného programu.

Kto tiež používa program Ring

Vo svete

ARUPMÁVRailCorpRFISNCFNetworkRailIrishRailURSAECOM

V ČR

MetroprojektŠír a.s.Moravia ConsultSudop